برچسب: احمدشاه قاجار

اخبار سیاسی

شاه بدون اسم فامیل

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، خوشگذرانی و سفرهای پرهزینه شاهان قجری به اروپا در کنار نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و بی کفایتی مقامات دربار...