برچسب: اختلال اضطرابی

اخبار اجتماعی

شما هم به وسواس شمارش موزاییک‌ها دچارید؟

پَرنیوز
گوهریسنا انزانی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره بیان کرد: به طور کلی وسواس‌های فکری شامل افکار،‌ تصورات یا تکانه‌های مکرر و پایداری است که مزاحم‌ و به...