برچسب: اریک-امانوئل اشمیت

اخبار فرهنگی

خوانندگان فارسی “شب آتش” ساخته اریک-امانوئل اشمیت را دارند

پَرنیوز
تهران – ترجمه فارسی “شب آتش” اثر اریک-امانوئل اشمیت (La Nuit de Feu) اخیراً توسط انتشارات کتابستان در قم منتشر شده است. این کتاب توسط...
اخبار فرهنگی

خوانندگان ایرانی “شب آتش” ساخته اریک-امانوئل اشمیت را دارند

پَرنیوز
تهران – ترجمه فارسی “شب آتش” اثر اریک-امانوئل اشمیت (La Nuit de Feu) اخیراً توسط انتشارات کتابستان در قم منتشر شده است. این کتاب توسط...