برچسب: اسکله

اخبار اجتماعی

خلیج‌فارس؛ حکایت عشق و رنج

پَرنیوز
صیادی و مشاغل مرتبط با دریا، یکی از منابع اصلی امرار معاش مردم جنوب ایران است. این مرزنشینان سال‌ها در همسایگی خلیج فارس زندگی کرده...