برچسب: جو پل کرول

اخبار فرهنگی

“پایانی انسانی برای تاریخ” از جو پل کرول به فارسی منتشر شده است

پَرنیوز
تهران – ترجمه فارسی “پایان انسانی بشر برای تاریخ؟” هانس بلومنبرگ ، کارل لویت و کارل اشمیت در مورد عرفی سازی و مدرنیته “اخیراً توسط...
اخبار فرهنگی

“پایان انسانی تاریخ” از جو پل کرول به فارسی منتشر شده است

پَرنیوز
تهران – ترجمه فارسی “پایان انسانی بشر برای تاریخ؟” هانس بلومنبرگ ، کارل لویت و کارل اشمیت در مورد عرفی سازی و مدرنیته “اخیراً توسط...