برچسب: حدیثه پاسندی

اخبار فرهنگی

بستری کودکان مشکوک به کرونا در گرگان

پَرنیوز
بیمارستان طالقانی گرگان بخش ویژه بستری کودکان مشکوک به کرونا در گرگان اختصاص یافته است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان میزان بسترهای کودکان در...