برچسب: حسین امیری

اخبار اقتصادی

بازار سرمایه ظرفیت این حجم از نقدینگی را دارد؟

پَرنیوز
شاید بتوان گفت: در سال¬های اخیر در بین تمامی بخش¬های اقتصادی کمترین توجه به بخش تولید شده است، نه اینکه دولت¬ها نخواهند به این بخش...