برچسب: حقوق تجارت

اخبار فرهنگی

آثارِ تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته

پَرنیوز
مقدمه در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب 1396 بر دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی تأکید شده است....