برچسب: حقوق محیط زیست

اخبار فرهنگی

ضرورتهای اصلاح یکی از پرکاربردترین ماده‌های قانونی در امـور کیفـری محـیط زیسـت

پَرنیوز
هر چند که در گذشته مقوله محیط زیست مقوله‌ای تجملاتی محسوب می گردیـد، ولی خوشبختانه امروزه امور مرتبط با محیطزیست و حفظ و حمایت آن...