برچسب: حق‌الکشف

اخبار اجتماعی

قانون حق‌الکشف محیطبانان ؛ دوراهی درآمد و وظیفه؟

پَرنیوز
به گزارش ایسنا  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی براساس ارزیابی و بررسیهای کارشناسی خود اقدام به تهیه گزارشاتی از مصادیق مختلف تعارض منافع...