برچسب: دیوانعالی کشور

اخبار فرهنگی

رای دیوانعالی کشور برای رفع ابهام از «عضوگیری در شرکت‌های هرمی»

پَرنیوز
با وجود مبارزه گسترده نیرو‌های انتظامی با اعضای شرکت‌های هرمی، همچنان این‌گونه فعالیت‌ها، جذابیت خود را برای برخی حفظ کرده و هنوز که هنوز است،...