برچسب: ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد

اخبار سیاسی

پاسخ ایران به آمریکا

پَرنیوز
سعید خطیب زاده، در مصاحبه با ایسنا در پاسخی به سوالی در مورد استفاده ایران از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در برابر اقدامات احتمالی آمریکا...
اخبار سیاسی

پاسخ ایران به آمریکا بر اساس دفاع مشروع خواهد بود

پَرنیوز
سعید خطیب زاده، در مصاحبه با ایسنا در پاسخی به سوالی در مورد استفاده ایران از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در برابر اقدامات احتمالی آمریکا...