برچسب: مرتضی شهبازی‌نیا

اخبار سیاسی

سند چشم انداز و برنامه راهبردی توسعه و تحول نهاد وکالت تهیه می‌شود

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، مرتضی شهبازی نیا ادامه داد: برای اینکه یک سازمان کار خود را به درستی انجام دهد، باید همه این ارکان برای هدف...