برچسب: مزاحمت تلفنی

اخبار فرهنگی

مزاحمت تلفنی در قانون چه مجازاتی دارد؟

پَرنیوز
قانونگذار ایران برای اولین بـار و بـه دلیـل شـیوع روزافزون استفاده از تلفن و دستگاه‌های مشابه، بـا اندیشـه حمایـت از کاربران و جلوگیری از تجاوز...