برچسب: گسل های فعال و لرزه زا

اخبار اجتماعی

آیا زلزله‌های بزرگ دوره بازگشت دارند؟

پَرنیوز
دکتر علی بیت‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا دوره بازگشت زلزله را پارامتر مهمی در مطالعات خطر زلزله دانست و گفت: دوره بازگشت زلزله به تناوب...